Geschiedenis

Hartelgroep is opgericht in april 1984 en bestond uit afdelingen bevers, welpen, esta’s, land- en luchtverkenners en land- en luchtrowans. Het clubhuis bestond uit een oude stal en een houten schuur met een omliggend grasveld, gelegen aan de Gaddijk te Spijkenisse. In dit clubhuis werd ook onderdak gegeven aan een groep scouting radio amateurs (SRS) die echter organisatorisch geen deel uitmaakte van de Hartelgroep en dus ook niet van Scouting Nederland.

Stal en schuur hadden deel uitgemaakt van een boerderijcomplex dat de gemeente had bestemd voor scouting. Voor evenwel de besprekingen hierover waren afgerond viel de boerderij ten prooi aan de vlammen. In de loop van de jaren werd er veel vertimmerd aan de stal en de schuur en kon er zelfs nog een gebouwtje bij worden gezet. In 1989 werd de sta-caravan van een van de verkennersleiders, die zich min of meer had opgeworpen als terreinbeheerder, in brand gestoken en volkomen vernield. In 1990 kreeg de groep van de gemeente Spijkenisse een brief waarin werd bevestigd dat op de plaats waar de Hartelgroep gehuisvest was een park zou worden ontwikkeld waarin een plaats was ingeruimd voor een clubhuis van de Hartelgroep.

Aan het einde van 1991 sloeg het noodlot weer toe en brandde de schuur tot de grond toe af en werd het ruimtetekort voor de groep wel erg nijpend. Mede met hulp van de gemeente werd er op het terrein een noodonderkomen geplaatst en dacht de groep voorlopig weer vooruit te kunnen.

In 1992 vroeg de gemeente, bij monde van één van de wethouders, aan het bestuur van de Hartelgroep of deze bereid was mee te werken aan een verhuizing naar een andere locatie, aangezien de gemeente haar plannen had gewijzigd en op het scoutingterrein woningbouw zou moeten plaatsvinden. De Hartelgroep ging hiermee akkoord en ontwikkelde een nieuwbouwplan dat bestond uit een Scoutingdorp, d.w.z. een paar ruimtes die met elkaar verbonden waren d.m.v. gangen rond een soort binnenplaats.Het geheel zou worden opgetrokken uit betonstroken en zou door scouting worden afgebouwd.

De financiering leek rond en de voorgestelde locatie, aan de rand van het park Waterland, leek ook in orde. Enkele bewoners van de aangrenzende wijk Waterland dachten daar anders over en kwamen met bezwaren waardoor de politiek uiteindelijk omging en de locatie uit beeld verdween. Hierna passeerden nog een viertal locaties de revue maar om diverse redenen konden geen van deze locaties gerealiseerd worden. Uiteindelijk kwam een locatie naar voren aan de Drogendijk 33 waar een boerderij stond die door de gemeente was aangekocht. De gemeente wilde de boerderij voor eigen doeleinden opknappen en de schuur geschikt maken voor gebruik door de Hartelgroep.

In de tussentijd was de bebouwing in 1995 opgerukt tot vlak bij het clubhuis en had de gemeente er alle belang bij om scouting van deze locatie weg te halen en bood de Hartelgroep aan om de oude brandweerkazerne aan de Groene Kruisstraat als onderkomen te gebruiken. En zo verhuisde de Hartelgroep naar de oude brandweerkazerne. Juist toen de plannen voor de verbouwing van de schuur aan de Drogendijk rond waren en de overeenkomst tussen de gemeente en scouting kon worden afgesloten sloeg het vurig noodlot voor de vierde keer toe: De boerderij en de schuren aan de Drogendijk brandden volledig af.

Met het maken van plannen kon weer van voren af aan worden begonnen. Weer passeerden verschillende mogelijke locaties de revue en uiteindelijk werd er toch voor gekozen om de oude locatie Drogendijk, maar nu volledig, voor de Hartelgroep te bestemmen. De Hartelgroep kwam met een nieuw ontwerp maar de gemeente besliste dat dit niet kon worden gerealiseerd omdat de bouwkosten to hoog zouden worden. Een tweede ontwerp van scouting bracht meer enthousiasme bij de gemeente op en deze besloot daarop het ontwerp door een architect te laten uitwerken.

De welstandscommissie bleek de eerste grote hobbel te zijn maar na enig heen en weer geargumenteer werd het ontwerp uiteindelijk toch, nagenoeg ongeschonden, geaccepteerd.

Met de gemeente werd de afspraak gemaakt dat deze de bouw van het casco zou verzorgen en dat scouting de afbouw voor haar rekening zou nemen. Daar ook de financiering rond leek te komen was de gedachte dat de realisering van het gebouw niet lang meer zou duren algemeen.

Inmiddels was het eind 1997 en had de gemeente de oude brandweerkazerne dringend nodig omdat er afspraken waren gemaakt met een projectontwikkelaar die ter plekke een aantal woningen zou gaan bouwen.
Weer moest de Hartelgroep verhuizen. Met de gemeente werd een overeenkomst gesloten die er in het kort op neer kwam dat beide partijen alles op alles zouden zetten om op een zo kort mogelijke termijn de nieuwbouw aan de Drogendijk te realiseren volgens de plannen zoals deze op tafel lagen.

De Hartelgroep kreeg een leegstaande school aan het Krekelveen aangeboden als onderdak en begin 1998 kon scouting hierin haar intrek nemen. Niemand had toen het vermoeden dat de laatste loodjes zo zwaar zouden gaan wegen. Allerlei procedures moesten nog worden doorlopen voordat een daadwerkelijk begin kon worden gemaakt metde uiteindelijke bouw.

De Hartelgroep was inmiddels uitgebreid met een aantal nieuwe speltakken waaronder enkele afdelingen voor kinderen met functionele beperkingen. Ook de radioamateurs (Scouting Radio Spijkenisse ) waren deel gaan uitmaken van de Hartelgroep en daarmee ook aangesloten bij Scouting Nederland.

Uiteindelijk werd het juli 2000 toen de eerste paal de grond inging. Na een bouwtijd van bijna een jaar kon in juni 2001 een groep vrijwilligers (leidinggevenden, bestuursleden, ouders en anderen) aan de slag om de afbouw van het casco ter hand te nemen.

Eind 2001 bracht de gemeente Spijkenisse de Hartelgroep in contact met de Stichting Kinderopvang Spijkenisse (SKS) die op zoek was naar een locatie voor haar buitenschoolse opvang. Tussen de Hartelgroep en de SKS werden afspraken en een overeenkomst gemaakt die inhielden dat bij de afwerking en de inrichting van het gebouw rekening werd gehouden met de eisen die voor buitenschoolse opvang van toepassing zijn waarna de SKS het gebouw overdag zou gaan gebruiken als locatie voor buitenschoolse opvang.

Van overheidswege werd hiervoor extra subsidie toegezegd waardoor het mogelijk werd de afbouw sneller te laten verlopen en konden ook een aantal projecten, zoals de bestrating, het sanitair en het metselwerk worden uitbesteed. De gemeente heeft inmiddels een vergunning afgegeven voor 96 kindplaatsen voor buitenschoolse opvang in het gebouw van de Hartelgroep.

Tussen augustus en november 2002 konden de SKS (augustus) en scouting (oktober/november) hun intrek nemen in het nieuwe gebouw dat inmiddels zover klaar was dat het grotendeels kon worden gebruikt hoewel o.a. de cv nog niet volledig werkte en een aantal ruimtes nog niet was afgewerkt. In 2002 werd de Stichting Scouting Hartelgroep Beheer opgericht die het beheer en de exploitatie van het Hartelhonk en het scoutcentrum de Spuigaten verzorgt. Uiteindelijk was het gebouw in mei 2003 zover klaar dat er zonder noemenswaardige beperkingen op volle toeren door alle gebruikers kon worden gedraaid.

De officiële opening heeft plaatsgevonden op 24 mei 2003 en is een groot feest geworden voor alle betrokken kinderen van scouting en de kinderopvang die op vele attracties werden getracteerd. Het officiële gedeelte werd om 18 uur afgesloten met een warme maaltijd in de openlucht waaraan zo’ n 240 personen van de Hartelgroep hebben deelgenomen.
Daarna was er nog een kampvuur en een disco. Het is te hopen dat de brandweer nooit meer hoeft uit te rukken naar de Drogendijk 33 om een brand te blussen want de Hartelgroep vindt 4 x wel meer dan genoeg.

De vaste gebruikers zijn:

De Stichting Scouting Hartelgroep
De Stichting Pameijer
De Stichting Scouting Hartelgroep Beheer die het gebouw beheert

In mei 2009 is het 5 jarig bestaan van het Hartelhonk gevierd met een warme openluchtmaaltijd die werd bijgewoond door meer dan 120 leden en enkele ouders. In juli 2009 werd het nieuwe toegangshek dat een betere beveiliging moet waarborgen in gebruik genomen. Tevens werd de toegang van het gebouw en het alarmsysteem aangepast. Op het terrein werd in juli 2009 de nieuwe opslag voor pionierhout in gebruik genomen. In oktober 2009 wordt het 25 jarig bestaan van de Hartelgroep met een groot feest voor groot en klein gevierd.